Paranormální jev v lůně české vědy !

9. 12. 2009 9:00:01
Nakladatelství Věra Nosková v roce 2005 vydalo 3. sborník Českého klubu skeptiků Sisyfos a AV ČR, nazvaný Věda kontra iracionalita. Zde najdete i přednášku "Člověk v magnetickém poli", ve které autor Luděk Pekárek dokazuje, že ve skutečnosti člověk nemůže vnímat mag­netické pole Země. Od té doby již uběhlo něco času, dnes autor veřejně popírá už i magne­tický smyl živočichů, v čemž je utvrzován i lékařem Jiřím Heřtem, svým kolegou z ČKS Si­syfos. Možná vás bude v této souvislosti zajímat, že před několika měsíci publikoval v od­borném tisku česko-německý tým vědců (Hynek Burda z Univerzity v Essenu, Jaroslav Červený z Ústavu pro výzkum ob­ratlovců v Brně a Pavel Němec z Kar­lovy univer­zity v Praze) výsledky svého výzkumu, které vzbudily pozornost zahraniční vědecké obce i laiků po celém světě: vý­sledky výzkumů totiž poukazují na magnetorecepci skotu a spárkaté zvěře. Poznatky týmu otiskl časopis PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of USA) tedy časo­pis Akademie věd USA, který je řazen k nejprestižnějším vědeckým časopi­sům vůbec.

kravy05.jpg
Na webových stránkách Českého klubu skeptiků Sisyfos však v dubnu 2009 MUDr. Jiří Heřt, jakožto zástupce výboru klubu, mluví v souvislosti s výše zmíněnou magnetorecepcí zvířat o "matení veřejnosti", neboť se staví po bok RNDr. Luďka Pekárka. A tak podle těchto mluv­čích Sisyfa neexistuje kupříkladu ani magnetický smysl ptáků, i když první experimentální potvrzení magnetické kompasové orientace u ptáků se datuje do pozdních 60. let minulého století. A jak říká český zoolog Pavel Němec v následných diskuzích "v současné době existuje v rámci Royal Institute of Navigation diskusní skupina Animal Navigation Forum, která na své webové stránce eviduje 8255 vědeckých článků o navigaci zvířat (údaj z 11. 4. 2009). Odhadem 1/3 těchto článků se týká magnetické orientace."

planeta.jpg
Zoolo­gové v článcích, psaných v češtině, používají termín receptor (čidlo), odtud pak termín mag­neto­receptory. Ale proč u zvířat, která vnímají magnetické pole, hovoří o magnetore­cepci? Celá odborná literatura, ve které se hovoří o vnímání člověka (podle zoologů i zví­řata vní­mají), užívá obecně již zavedený a jednoznačný termín percepce (vnímání, vjem), ale i per­ceptor (smyslový orgán), nebo i perceptron (model nervové sítě), dokonce se setkáte v literatuře s termínem percipient (příjemce), obecně je užíván i termín percepcio­nalizmus (nauka, která považuje smyslové vnímání člověka za základ veškerého pozná­vání). Ve sku­tečnosti tu však nejde o žádné matení čtenářů, neboť v 70. létech minulého století se za­bydluje v zoologii anglický termín "magnetosensation", častěji "magnetore­ception" - z če­hož u nás vzniká pojem "magnetorepce", pod kterým obecně rozu­míme schopnost živočichů vnímat magnetické pole Země.

Ovšem zoologové se dnes začínají vážně zajímat i o magnetický smysl člověka, v minulosti již uvažovaný některými psychology. A tak jistě časem dojde ke sjednocení terminologie. Jen se zdá, že mluvčí občanského sdružení Sisyfos, údajně zastupující čes­kou vědeckou obec, budou v případě magnetického smyslu člověka nejspíše špatnými prognostiky. Inu, nic no­vého pod sluncem, jak se říká. Takovéto "prognózy" se v historii vědy často opakují: vždyť svého času i "prezi­dent britské vě­decké společnosti ujišťoval laickou veřejnost, že stroje těžší než vzduch nikdy nebudou schopny vzletu, že rádio nemá budoucnost, že Roentge­novy pa­prsky jsou sprostý podvod". (Ondřej Neff, Neviditelný pes - Pokušení kamenovat prognostiky, 7.11. 2006)

Sisyfos má 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Některé z členů klubu znám osobně, mnohých z nich si vážím pro jejich erudovanost a hluboké znalosti, a i když s jejich některými názory nesouhlasím, nemám důvod být vůči nim zatrpklý. Se sisyfiky rozhodně souhlasím v tom, že pojem "skepse" pochází z řeckého "skepsis" ve významu hledání, nazí­rání, zkoumání, přičemž skepticismus představuje starý filozofický pohled. Jenže ČKS Sisy­fos se již zcela evidentně zpronevěřil své preambuli, podle které skepticismus představuje "pozitivní přístup", neboť dnes jeho skepticismus představuje pouhý "negativistický postoj, pochybování, nedůvěru" (Rozhovor APATYKÁŘ.info: Otázka pro Prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc. - místopředsedu klubu skeptiků Sisyfos, 12.05.2004).

Zatímco tedy ČKS Sisyfos existenci magnetorecepce živoči­chů popírá, jiná část vědecké obce oproti tomu předkládá odkazy na stovky článků o proká­zané magnetorecepci hmyzu, ptáků i savců, zveřejněných v odborných, či renomovaných vědeckých časopisech od konce 60. let minulého století až po žhavou současnost - přičemž již také působí v České republice dvě laboratoře, které se magnetorepcí systematicky zabývají. Ovšem Český klub skeptiků Sisyfos, coby ob­čanské sdružení, se od roku 2000, kdy se stal řádným členem Rady vědeckých společností ČR, často staví do pozice mluvčího české vědecké obce. A tak se nám zde vyrýsoval vskutku "paranormální jev" v samotném lůně české vědy.

Přistupme v tuto chvíli na nejoblíbenější argument učených disputací, na onu pověstnou břitvu, kterou se obvykle ve sdělovacích prostředcích holí ti nejvíce diskutující skeptici. Jde o břitvu Occamovu, tedy metodický filozofický princip, jehož původní definice zní asi takto: "Množství příčin (důvodů) se nemá dokládat, pokud to není nezbytné", nebo "mnohost nemá být předkládána leč z nutnosti" což v obecné rovině znamená, že pokud pro některý jev existuje více než jedno vysvětlení, bude lepší upřednostnit to nejméně komplikované. Pokud pak budeme Occamovu břitvu aplikovat na výše zmíněný paranormální fenomén české vědy, je třeba si nejdříve rozdělit oba tábory na zastánce a odpůrce existence magnetorecepce živo­čichů. Pak je třeba vyslovit několik pracovních hypotéz, které by nás mohly přivést k řešení, například takto:

1) zastánci mají pravdu, podloženou základním výzkumem a publika­cemi

2) zastánci nemají pravdu, mýlí se pro stále se opakující chybné závěry

3) odpůrci mají pravdu, neboť zastánci se mýlí

4) odpůrci nemají pravdu, mýlí se z neznalosti dané problematiky

5) odpůrci nemají pravdu, ale jim nejde o poznání pravdy, jen hájí svá dříve již publikovaná stanoviska

6) zastánci i odpůrci jsou obětí rozsáhlého spiknutí záhadologů, ufologů, parapsychologů, proutkařů a léčitelů, kteří hodlají ze vzniklé situace těžit

Nyní - babo raď! Nechť tedy laskavý čtenář popadne Occamovu břitvu a řízne dle svého pře­svědčení, hezky poctivě a objektivně, nadán průměrnou inteligencí a poznamenán nějakou tou škamnou alespoň středních škol. Pracovních hypotéz máme celkem šest a výběr je snad dostatečný...

A pokud chcete znát můj názor, pak já osobně preferuji závěrečné shrnutí, které uvádí Stručný výkladový slovník českých skeptiků: "mnohé vědecké objevy jsou náhodné, neče­kané, nepravděpo­dobné, byly tedy učiněny navzdory Occamově břitvě. Je zřejmé, že je vý­znam Occamovy břitvy čas­tým a nesprávným používáním devalvován a že se Occamova břitva stala jen jakousi zvukomalebnou mantrou, která má být symbolem, puncem vědec­kosti." A tak mne ta Occamova břitva, jak se říká, moc nebere. Za da­leko důležitější považuji poučku, kterou vyslovil Aristotelés ze Stageitry : V zájmu pravdy je třeba vy­vrátit i své vlastní učení, i těch přátel, kteří jsou filozofy, neboť i když je obojí milé, přátelství i pravda, je mravní povinností ctít pravdu.

Autor: Karel Wágner | středa 9.12.2009 9:00 | karma článku: 30.22 | přečteno: 10353x

Další články blogera

Karel Wágner

Je třeba utáhnout šrouby ?

Jak se v posledních dnech díky nejrůznějším článkům a rozhovorům z našich sdělovacích prostředků dozvídáme, na českých silnicích loni zemřelo 565 lidí, o 63 více než předloni.

12.1.2019 v 9:00 | Karma článku: 26.05 | Přečteno: 683 | Diskuse

Karel Wágner

Memento mori

Premiér Andrej Babiš v pondělním rozhovoru před novináři prohlásil, že nechce, aby se Česká republika připojila nejen k paktu o migraci, ale i k paktu o uprchlících.

19.12.2018 v 9:09 | Karma článku: 28.98 | Přečteno: 655 | Diskuse

Karel Wágner

Jak nám v Kosovu pravda s láskou zvítězily

Z našich sdělovacích prostředků se dozvídáme, že Kosovo bude mít pravidelnou armádu. A tak bych rád zopakoval povídání o Kosovu, které jsem zveřejnil ve čtvrtek 7.4.2016 na svém blogu.

14.12.2018 v 18:00 | Karma článku: 43.93 | Přečteno: 2911 | Diskuse

Karel Wágner

Začneme brát 4. dimenzi vážně?

Řada vědců dnes soudí, že čtvrtá prostorová dimenze by mohla být buď velká, a proto i patrná, nebo naopak malá, svinutá, pro nás nepozorovatelná.

24.11.2017 v 9:09 | Karma článku: 18.61 | Přečteno: 1327 | Diskuse

Další články z rubriky Životní prostředí a ekologie

Marek Hurt

Kdy se EU zeptá skutečných odborníků?

Rozhodování jen na základě idejí do ekonomiky nepatří. Má devastující účinky. Ověřily si to všechny „východní“ evropské země. Teď se tak rozhoduje EU. A také míří do pekel.

18.1.2019 v 14:44 | Karma článku: 29.24 | Přečteno: 557 | Diskuse

Anna Valentová

Studie: Plast je ekologičtější, než papír

Proč je při snaze o zlepšení životního prostředí i o záchranu světa nezbytné uvažovat komplexně, jasně ukazuje studie americké poradenské společnosti Boustead Consulting & Associates.

17.1.2019 v 12:04 | Karma článku: 25.51 | Přečteno: 1061 | Diskuse

Jaroslav Jirát

Na oteplování sobecky

Globální oteplování postupuje a bude postupovat dál. Bez ohledu na naivní úsilí Evropy. Produkci CO2 ovládá (spolu s USA) Čína, Indie a další přelidněné asijské státy

17.1.2019 v 9:07 | Karma článku: 16.37 | Přečteno: 298 | Diskuse

Aleš Erber

Lék na záchranu českých lesů a jejich vlastníků existuje!

Letošní rok bude pro lesnicko-dřevařský sektor devastující a pro některé vlastníky lesů existenční! Na hrubý pytel patří hrubá záplata! Řešení krize tkví ve vyhlášení nouzového stavu a ve výkupu dříví garantovaným státem!

15.1.2019 v 12:29 | Karma článku: 19.07 | Přečteno: 851 | Diskuse

Mirek Matyáš

Němečtí elektromobilisté jsou truhlíci …

... alespoň takový pocit jsem získal po přečtení článku od blogokolegy Zímy. Je možné, že v Německu jezdí s elektromobily samá paka?

14.1.2019 v 14:01 | Karma článku: 19.70 | Přečteno: 1587 | Diskuse
Počet článků 245 Celková karma 32.98 Průměrná čtenost 2852
příležitostný publicista
Moje knihy na iDNES.cz - Knihy.iDNES.cz

Najdete na iDNES.cz