Pondělí 21. června 2021, svátek má Alois
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 21. června 2021 Alois

Proč hořely zásuvky ve Strašicích ?

7. 07. 2010 9:21:08
Už v prosinci loňského roku měly být záhadné jevy ze strašického domku rodiny Mračko­vých kompletně objasněny. Možná si ještě vzpomínáte na prohlášení policie, ve kterém tehdy tisková mluvčí nprap. Jana Tomková přišla ve sdělovacích prostředcích s tím, že : "Medi­álně sledovaný případ strašického rodinného domu, ve kterém mělo od konce září letošního roku docházet bez zjevné příčiny k zahoření zásuvek, dalších předmětů a jiným úkazům je ob­jasněn. Šetření zmi­ňovaného případu převzala v tomto měsíci rokycanská služba kriminální po­licie a vyšetřování. Policisté shromáždili vyhotovené znalecké posudky, které již byly vypra­co­vány firmami a spo­leč­nostmi zainteresovanými na objasnění událostí v interiéru domu. Provedli ohle­dání místa činu, zajistili věcné stopy a zainteresované osoby podaly k případu vysvětlení. K posouzení po od­borné stránce byl jako konzultant přizván specialista pro neionizující záření doc. RNDr. Luděk Pe­kárek, Dr.Sc., který svými odbornými znalostmi podstatně přispěl k objas­nění. Na základě zjištěných skutečností policie dospěla k závěru, že události v domě musí být zapříčiněny koná­ním fyzické osoby, která se k poškozování věcí v následném podání vysvětlení přiznala. S ohle­dem na výši způsobené škody v domě, která nepřesáhla částku pět tisíc korun, se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu dle trestního zákona a případ bude odlo­žen."

Ovšem nakonec vložili rokycan­ští poli­cisté do jejich tiskové zprávy ze dne 30.12.2009 celkem nenápadnou noticku : "Neobjas­něný zůstává důvod vypadávání elektrických jističů v domě, kdy se jedná s největší pravděpo­dobností o tech­nickou závadu a zjišťování příčiny této závady není v kompetenci řešení policie." Ve skutečnosti nešlo jen o podivné vypadávání jističů, ale i o spontánní praskání žárovek a výboje v zásuvkách s jejich zahořením, přičemž žádná z forenzních laboratoří nenašla na ohořelých zá­suvkách zbytky fosforu, či jiných samozápalných látek, o kterých se v našich sdělova­cích pro­středcích bouřlivě diskutovalo. Celý závěr rokycan­ské policie se opíral o tzv. Pekárkovu hypo­tézu, podle které všechny úkazy, označované v na­šem tisku za "elektropoltergeista", si ve svém domku způsobila rodina Mračkových sama. Vě­decká obec za řešení strašické záhady za­čala považovat tzv. lidský faktor a měla tak celou kauzu za uzavřenou.

S takovýmito závěry však nesouhlasila vyšetřovací komise, která byla ustavena na strašické radnici, jejímž koordinátorem byl jmenován RNDr. Martin Lang ze strašického muzea. Pan Lang zajistil geologická měření firmy Pudis, která svoje měření v dané lokalitě pro­vedla zdarma a zprávu s výsledky měření zveřejnila na webu Muzea Středních Brd (Zpráva o geoelektrických měřeních a orientačním seismickém měření). Zde uvedené výsledky měření cizího proudového pole (t.zv. bludných proudů v zemi) uvádějí, že byly registrovány "náhlé změny ve frekvenčním spektru (kmitočet i amplituda) způsobené připojením blíže neurčené zátěže. Jedná se o výskyt subharmonické 16,7 Hz a pravděpodobně související jejich vyšší harmonické." A právě tento nám laikům málo srozumitelný dílčí výsledek měření přivedl odborníka v oboru elektroenergetiky z ČVUT, který se strašickou komisí spolupracoval, na stopu řešení strašické záhady. A tak se mohla ve čtvrtek 24. června 2010 konat v 18 hodin ve společenském sále Základní školy Karla Vokáče ve Strašicích přednáška Ing. Ivana Cimbolince z katedry Elektroenergetiky Fakulty elek­trotechnické ČVUT "O výsledcích výzkumu anomálních elektrických jevů ve Strašicích v r. 2009". Vzhledem k tomu, že v domku manželů Mračkových již nestraší a podivné úkazy přestaly být spojovány s duchy a nadpřirozenými silami, byl zájem o tuto přednášku naprosto mizivý. Přítomno bylo pouhých 17 posluchačů, z toho oba manželé Mračkovi ze "straši­delného" domku.

osa.jpg

Vše začalo 28. září roku 2009 výpadky jističů v domku č.p. 612 manželů Mračko­vých a v něko­lika okolních domech s č.p. 100, 102, a 584 v lokalitě "Na Huti", které byly připo­jeny na stejnou distribuční síť nízkého napětí. V průběhu měsíce října 2009 se kromě vý­padku jističů v uvede­ných domech objevily i první výboje v domku Mrač­kových. Těsně před tímto jevem byl před domkem Mračkových proveden v komunikaci výkop pro tlakovou kanali­zaci, avšak tato událost nebyla dána do souvislosti s uvedenými ději. Vzhle­dem k existenci vý­bojů v zásuvkách byl do­mek Mračkových přes den trvale odpojen od distri­buční sítě nízkého na­pětí a přesto zde stále docházelo k výbojům. V době pokračujících výbojů byla na jiném místě v obci Strašice postupně uváděna do provozu a připojena na distribuční soustavu vysokého napětí 22 kV nová foto­voltaická elektrárna firmy AWS. Po zahrnutí výkopu před domem Mračkových při napojení na distribuční síť nízkého napětí ustaly u Mračků výboje a vypadávaly pouze jističe v rozvaděči. Výpadky jističů v době odstavení blízké vodárny z provozu v říjnu 2009 byly monito­rovány pra­covníky firem ČEZ Distribuce, a.s. a Veolia, a.s. za přítom­nosti majitele domku pana Mračka. K výpadkům docházelo i v době, kdy byla vodárna odpojena od distribuční soustavy a připojena přechodně na dieselagregát. Vzhledem k existenci výbojů byl pak domek Mračkových přes den trvale odpojen od distribuční sítě nízkého napětí a občasně připojován na dieselagre­gát. V noční době zde nebyl zjištěn žádný případ výpadku jističů, re­spektive existence výbojů. Pro zlepšení ochrany obyvatel inkriminovaného domku bylo přeru­šeno staré kovové vodovodní potrubí mezi vodárnou a domkem Mračkových a na povrch za­hrady byla položena síť ze zemní­cího pásku 30 x 4 mm. Tato síť byla spojena s distribuční sou­stavou nízkého napětí a s uzem­něním trafosta­nice vodárny. Položení sítě však nepřineslo oče­kávané zlepšení. Mimořádná re­vize elektroin­stalace v domku Mračkových, kterou prováděla od­borná firma, nepotvrdila existenci závad, které by způsobovaly anomální elektrické jevy.

ČEZ Distribuce, a.s., jako provozovatel zdejší distribuční soustavy, s ohledem na přetrvávající jevy doporučil manželům Mračkovým, aby se obrátili na Policii ČR v Rokycanech s oznámením na neznámého pachatele, který výše uvedené jevy způsobuje. Sám distributor zaslal ve stejné věci dopis na Krajskou hygienickou stanici v Plzni s žádostí o pomoc. V dopise se mimo jiné praví: " Na základě spolupráce našich pracovníků s vlastníky nemovitosti jsme na vlastní oči měli možnost pozorovat jevy uvnitř objektu. Z naší odborné zkušenosti konstatujeme, že pozo­rované výboje a jevy se nepodobají výbojům způsobeným silovou elektřinou o frekvenci 50 Hz. Tuto skutečnost nám potvrdili i odborníci a specialisté v oboru elektromagnetické kompatibility EMC, kteří na místě zjistili kmitočtové spektrum, které však nejsou schopni změřit".

Ing. Cimbolinec se začal věnovat strašickým anomálním elektrickým jevům po tom, co byl požá­dán o pomoc bývalým ředitelem Úseku Poskytování sítí ČEZ Distribuce, a.s. panem Martinem Němeč­kem, neboť po měsíci a půl snaha pracovníků ČEZu o objasnění poruch ve Straši­cích nevedla k cíli a žádné z jejich opatření nebylo účinné. Tedy když výbojům, které se objevovaly v zásuvkách pana Mračka po odpojení distribuční sítě, neuměli pra­covníci ČEZu zabránit. V té době měl Ing. Cimbolinec k dispozici veškerou da­tabázi parametrů sítě nízkého napětí ve Stra­šicích, transformoven i všech transformátorů, proto si také mohl udělat jasný obraz o stavu zdejší sítě. Na konci listopadu tak došel k závěru, že distribuční síť sama je v pořádku a negeneruje žádné energie, které by mohly způsobovat anomální elektrické jevy v domě Mrač­kových. Pak jej ale upoutaly výsledky měření cizího proudového pole, tedy bludných proudů v zemi, které prováděla firma Pudis, upozorňující na frekvenci 16,7 Hz se zřejmou odezvou geo­fonu. Naměřená frekvence ne­byla 16,66 Hz či 16 2/3 Hz, nýbrž přesných 16,7 Hz. A právě tato frekvence je v evropském regionu u lokomotiv nos­ným kmitočtem pro regulaci, proto také došel Ing. Cimbolinec k závěru, že s největší pravděpo­dobností po­chá­zela od lokomotivy (z regulace pomocí polovodičů), která se pohybovala v oblasti roky­canského nádraží 1.11.2009, kdy ve Straši­cích, vzdále­ných od­ nádraží cca 10 kilome­trů, prováděl měření Ing. Karel Krupa, CSc. z firmy Pudis.

Takovýto kmitočet, který koreluje s vý­sledky měření výše zmíněné firmy Pudis, sám o sobě ni­kde neškodí, ale ukázal odborníkovi cestu, kam má nasměrovat své další pátrání - k výstavbě železničního koridoru a rekonstrukci nádraží v Rokycanech. K dispozici tak byla veškerá vyčiš­těná data, přesné sekvence spínání motorů, přičemž měl Ing. Cimbolinec k dispozici i záznamy o tom, kdy přesně docházelo k výbojům ve strašických zásuvkách. Tedy v době, kdy se ještě jednotlivá média předháněla ve spekulacích o záhadném mikrovlnném záření u Mračků, již mohl porovnat harmonogram poruch v inkriminovaném domku s harmo­nogramem dopravy a prací na zmíněné železniční trati u Rokycan, kde našel pro anomální elektrické jevy ze Strašic jejich skutečný energetický zdroj - tzv. proudy se strmým čelem. Jinak řečeno, střídavá trakční sou­stava 25kV / 50Hz je napájena ze všeo­becné elektrické sítě 110 kV. Máme zde tedy napájecí stanici, která do troleje tlačí proud o kmitočtu 50 Hz, ten si vezme lokomotiva, ve které je trans­formátor, jenž napětí sníží z 25 kV na 1,5 kV, které už neškodí polovodičo­vým regulátorům. A regulátory to zpracují, různě rozkouskují a vzni­kající pulzy pouští v určité hustotě do motorů. Z motorů ovšem zdeformovaný proud projde až do koleje a po koleji jde zpátky do na­pájecí sta­nice. Při rekonstrukci trati je pak třeba udělat technickobezpeč­ností opatření pro lidi, kteří na kolejích pracují, aby se jim nic nestalo a aby mohly ještě lokomo­tivy jezdit. Ale bohužel se občas při rekon­strukcích stane, že se naruší zpětná cesta proudu. Po­kud na koleji vznikne lom, nebo někdo utrhne kolejové spojky (a to se bohužel při rekon­strukci trati stává, zrovna tak dochází z důvodu provizorního řešení i ke špatnému nastavení kolejo­vých trans­formátorů), nebo se objeví jiné po­škození, pak se proudy vrací oklikami.

Koleje jsou tedy spojeny s lokomotivami a bohužel s kolejemi, jak se ukázalo, bylo spojeno v Roky­canech, i když nezáměrně, staré kovové potrubí s asfaltovou izolací. Na elektrifikované železniční trati vznikající vyso­kofrekvenční signál se tedy šířil do vzdálenějších míst díky kovové trubce v zemi (kam se dostal galvanickou vazbou), která je dobrý vo­dič. Po odkrytí zeminy před domkem Mračkových se vysokofrekvenční energie (dosud pohl­covaná zeminou) dostala až na základový zemnič, který je u Mračků pod celým domem a sloužil za ja­kousi anténu, zachycující vysokofrekvenční energii z potrubí. Sku­tečně také po tom, co bylo po­trubí zahrnuto, ustaly u Mračků výboje v zásuvkách a už jenom vyskakovaly jističe. A i když za anomálními elektrickými jevy ve Strašicích stála vyso­kofrekvenční energie (hovoří se zatím o frekvencích v řádech KHz), v žádném případě tu nelze hovořit o mikrovlnném pásmu 300 MHz – 300 GHz. Strašické výboje v zá­suvkách prostě nemají s mikrovlnným zářením nic společného.

6.jpg

Rozhodně není pan Mraček se svými výboji v zásuvkách první, k takovýmto jevům u nás dochá­zelo i v minulosti, nikdy však nevznikl kolem nich mediální humbuk a nikdy pak nebyly zařazeny do technických souvislostí, jako v domku pana Mračka. Ovšem kolem strašických zásuvek vzni­kala postupně ve sdělovacích prostředcích celá řada mýtů. Ve skutečnosti v nich nedochá­zelo k jiskření, ale ke zkratům a následným obloukovým výbojům, proto jsou také pod kryty zá­suvek opálená železa. Jednu z tolik diskutovaných zásuvek si můžete prohlédnout na fotografii z ar­chivu Ing. Cimbolince. Zde si povšimněte, co způsobil zkrat a následný oblouk pod krytem zá­suvky - kovové části byly nataveny elektrickým obloukem (obloukový výboj při zkratu dosahuje krátkodobé teploty až 3000 °C) a od toho se nejprve natavil a deformoval plastový kryt zásuvky z vnitřní strany, přičemž pálení krytu z vnitřní strany způsobilo únik kouřových zplodin mezerami kolem zdířek směrem nahoru. Ohřáté zplodiny jsou mnohem lehčí než okolní vzduch a musí tedy stoupat vzhůru. Popálení z vnější strany není tak výrazné, neboť ionizující výboj nemá ta­kové tepelné účinky.

V minulých dnech se na internetu objevilo několik skeptiků (kteří se na přednášku ve Strašicích nedostavili), podle nichž pan Cimbolinec svůj výzkum anomálních elektrických jevů tají. Ve sku­tečnosti ovšem Ing. Cimbolinec nic netají, nýbrž byl s ohledem na dodržování standardních po­stupů při řešení obchodních vztahů vázán dohodou s ČEZem. Neboť studii vyho­tovil na žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., která měla studii převzít a zaplatit, což se dosud nestalo. Situ­ace v ČEZu Distribuce, a. s. se jaksi změnila, v poslední době to vypadá, že se jen nechali se­známit s obsahem studie (čehož zneužil mluvčí ČEZu a svolal všelijaké novináře, kteří začali ší­řit značně zkreslené technické informace). Pan Ing. Cimbolinec také na základě závěrů studie upozorňuje, že pokud nebudou přijata patřičná technická opatření, situace se bude opakovat v jiné lokalitě.

A současné dění mu dává plně zapravdu : "záhadně" vypadávající jističe, v souvislosti s postu­pujícími pracemi na železničních tratích, se již objevily v Hořovicích. Postižené osoby se však po­učily ze strašické kauzy a v žád­ném případě nechtějí zveřejnit svá jména, striktně odmítají ja­koukoli zmínku ve sdělovacích prostředcích. Jsou však ochotni zpřístupnit svá bydliště odborní­kům, kteří zde bu­dou provádět kvalifikovaná měření. A kvalifikovaná měření bude již možné pro­vádět proto, že díky hypotéze Ing. Cimbolince je známa příčina takovýchto elektrických anomál­ních jevů. Nejde zde o lidský faktor, že by si to nově postižené osoby dělaly samy, ale jde opravdu o bludné proudy. Zde už není žádný nezvedený školák a tak se tu neho­voří o rozbitých akvárkách, hoří­cích ručnících či kapesnících, seškvařených igelitech a podob­ných lumpárnách.

Spoluobčanům, postiženým "elektropolter­geistem", a to po celém území České republiky, nelze než doporučit, aby se všichni obrátili na Policii ČR a podali oznámení na neznámého pachatele, který výše uvedené jevy způsobuje, neboť policie by jim měla, namísto unáhlených zá­věrů, podle stávajících předpisů a zá­konů skutečně pomáhat, chránit jejich zdraví, životy a ma­jetek. Jestliže bude například nutit revizní technik osoby těmito jevy postižené k výměně elek­trorozvodné instalace, pak s ohledem na výši způsobené škody v domě či bytě, která nutně pře­sáhne částku 5.000,- Kč, se opravdu jedná o podezření ze spáchání trestného činu dle trestního zákona.

Z.Cimbolinec.jpg
Z.Strasice.jpg

A nyní již resumé : jak vidno, za strašickým "elektropoltergeistem" ve skutečnosti stojí jen vyso­kofrekvenční energie, která se chová trochu odlišně. Vysokofrekvenční proudy zahřívají spotře­biče, aniž by byly zapnuté, ohřívají žárovky, rozsvítí je (odtud také podivné pras­kání žárovek u Mračků), protože přejdou i přes vypínač. Proto třeba také v sousedním domě, těsně soused­ícím s domem pana Mračka, mohly zablikat žárovky v nerozsvíceném lustru. Proto měl také potíže bagr před do­mem Mračkových, pracující na výkopu, kterému často praskaly žárovky v reflektorech a dokonce mu vyhořel měřič motohodin. A i když byla pro nás pro všechny strašická kauza hoří­cích zásuvek téměř rok opravdovou záhadou, našel se na­konec zástupce vědecké obce z ČVUT, který se zá­hady nebál a objasnil ji. Zřejmě byl stejného názoru jako astrofyzik a pracov­ník Fy­zikálního ústavu Akademie věd pan Jiří Grygar, který před časem prohlásil: "Kdyby mi va­dilo, že se někdo věnuje záhadám, nemohl bych se vůbec zabývat vědou, protože podsta­tou vě­decké práce přece je luštění záhad".

________________________________________________________________________

P.s.: celou přednášku Ing. Cimbolince zaznamenala brněnská ElektrikaTV a byla zveřejněna na portále Eletrika.cz v sobotu 10.7.2010. Zde tedy máte možnost strašickou přednášku shlédnout :

http://elektrika.tv/video/2010/10strasice_cimbolinec.mp4

Na webových stránkách Eletrika.cz také můžete sledovat dis­kuzi odborníků.

Autor: Karel Wágner | středa 7.7.2010 9:21 | karma článku: 46.12 | přečteno: 28881x

Další články blogera

Karel Wágner

Kterak se kočka v tašce nezmítala

Aneb jak se ve starých domech v Rusku objevil fenomén, zvaný poltergeist, jehož projevy známe z Austrálie.

17.6.2021 v 9:09 | Karma článku: 7.19 | Přečteno: 228 | Diskuse

Karel Wágner

Přichází nový pohled na ivermectin?

O léčivu ivermectin u nás vyšla celá řada článků. Mluvilo se o něm v rádiu i televizi, dokonce i v parlamentu.

9.6.2021 v 9:09 | Karma článku: 21.90 | Přečteno: 503 | Diskuse

Karel Wágner

Indové léčí covid-19 ivermectinem !

Po poněkud záhadném útlumu první vlny covid-19 v loňském roce drtí Indii další mohutná vlna tohoto onemocnění.

14.5.2021 v 9:09 | Karma článku: 26.31 | Přečteno: 721 | Diskuse

Karel Wágner

Neuvěřitelné skutečnosti

Většina zdánlivě neobjasnitelných záhad má logické řešení. I když to na první pohled vypadá, že rozum nad nimi zůstává stát.

27.3.2021 v 9:09 | Karma článku: 23.77 | Přečteno: 655 | Diskuse

Další články z rubriky Životní prostředí a ekologie

Martin Pýcha

Švýcaři ekologicky v referendu odmítli zákaz používání pesticidů

Švýcaři minulý týden v referendu odmítli zákaz používání pesticidů a poskytování dotací pouze těm zemědělcům, kteří pesticidy nepoužívají. Zdánlivě neekologický výsledek je ve skutečnosti mnohem ekologičtější než navrhovaný zákaz.

20.6.2021 v 13:56 | Karma článku: 20.25 | Přečteno: 362 | Diskuse

Jiří Turner

Invaze migrantů do Vršovic

Tak už to dorazilo i k nám. Tam, kde doposavad pobývali jen domorodci, nebo všelijaká venkovská náplava, tak tam jsou dnes tihle orientálci. Ví bůh, jak se sem všichni dostali, ale úspěšně se tady množí a množí...

16.6.2021 v 11:13 | Karma článku: 17.45 | Přečteno: 1136 | Diskuse

Alexandra Dítětová

Brusel řeší plasty i klima stejně špatně

Při řešení plastového znečištění oceánů se Evropská unie bohužel zaměřuje na nepodstatné věci. Stejně jako v boji proti změně klimatu Bruselu chybí skutečně komplexní pohled.

16.6.2021 v 8:00 | Karma článku: 31.45 | Přečteno: 622 | Diskuse

Stisk Studentský deník

Vliv léků na přírodu i špatné užívání. Farmaceuti chystají osvětu

Odborníci z Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně připravují přednášky pro širokou veřejnost. První online setkání bude ve středu. Jeho náplní je dopad léčiv na životní prostředí nebo lidské zdraví.

31.5.2021 v 10:44 | Karma článku: 7.37 | Přečteno: 139 | Diskuse

Mirek Matyáš

Furt se něco děje

Omezení jsou pomalu omezována a elektromobilisté začínají mít první srazy. V sobotu se jela eJantarová cesta, kterou každoročně pořádá Ostravak Milan.

31.5.2021 v 9:39 | Karma článku: 6.09 | Přečteno: 242 | Diskuse
Počet článků 303 Celková karma 18.47 Průměrná čtenost 2617
příležitostný publicista
Moje knihy na iDNES.cz - Knihy.iDNES.cz

Najdete na iDNES.cz